Omnibus ABC

Als u voor het eerst een kind heeft dat naar de basisschool gaat, komt er veel informatie op u af. Hieronder vindt u daarom een beknopt ABC met de belangrijkste informatie.

 • Wanneer u interesse hebt in de school, kunt u zich eerst aanmelden voor een informatieochtend. Klik hier om u hiervoor aan te melden. Deze ochtenden worden circa 10 keer per jaar gehouden voor een aantal belangstellende ouders tegelijk.

 • Absentiemeldingen via absentiemelding in Digiduif of telefonisch 036-5363125 vóór 08:15 uur doorgeven aan school. Indien voicemail: graag naam en groep van uw kind en reden absentie inspreken.

  Te laat komen kan natuurlijk gebeuren maar is erg storend. Probeer op tijd te komen bij het brengen en halen.

 • Kinderworld heeft een inpandige opvang voor leerlingen van De Omnibus. Tevens hebben zij tijdens de schooluren een peuterspeelzaal. Daarnaast heeft De Omnibus contacten met andere kinderopvang.

 • Wanneer u buitengewoon verlof wilt aanvragen voor uw kind buiten de reguliere schoolvakanties of tijdens schooldagen, dient u hiervoor een ‘Aanvraagformulier voor vakantie en verlof’  in te vullen en in te leveren bij de administratie. De directie zal de aanvraag beoordelen.

 • Er is op school een continurooster, waarbij de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 – 14:30 uur op school zijn. Op woensdag zijn de leerlingen tot 12:00 uur op school en lunchen ze niet op school.

 • In het voorjaar organiseren we de cultuurweken. De activiteiten voor de kinderen hebben dan een thema en er is extra aandacht voor cultuur: theater, museumbezoek e.d. met zang, dans of toneel. Dit is in samenwerking met KIDD.

 • Alle informatie wordt in principe via Digiduif gecommuniceerd. Om in te loggen, klik hier.

 • Rond 10 uur gaan wij met de kinderen in de klas eten en drinken. Hiervoor kunt u uw kind bijvoorbeeld fruit of een koek meegeven. Voor de pauze tussen de middag geeft u uw kind een lunchpakket mee naar school.

 • Op De Omnibus wordt het programma van KIDD (kunst is dichterbij dan je denkt) gevolgd om aan de kerndoelen voor cultuureducatie te voldoen. Geregeld worden vanuit dit programma excursies georganiseerd.

 • Rondom de scholen staan fietsenrekken. Het is de bedoeling dat de fietsen daar gestald worden. Op het schoolplein wordt gelopen met de fiets aan de hand.

 • De kinderen nemen gymkleding en gymschoenen mee. Oudere kinderen willen soms een deodorant gebruiken. Er mag alleen deoroller gebruikt worden, geen spuitbus of spray.

 • Gedurende het jaar vinden er allerlei activiteiten plaats. We informeren u daarover graag tijdig. Er wordt daarom een kalender uitgegeven met activiteiten, gespreksavon­den, feesten, vrije dagen etc. We verzoeken u om de ka­lender te bewaren en rekening te houden met de geplan­de activiteiten. Klik hier voor de jaarplanning.

 • In het najaar besteden we in alle groepen van de school aandacht aan de kinderboekenweek. Dit project wordt gezamenlijk geopend en afgesloten, passend bij het thema van het jaar. De leerkrachten maken hier veel werk van. Het is een mooie kans om extra aandacht te vestigen op boeken en leesplezier.

 • Na elke vakantie worden de leerlingen op luizen gecontroleerd door luizenmoeders. Graag de haren zoveel mogelijk los tijdens de controle. Mocht een leerling luizen hebben, dan wordt u en de klas daarover geïnformeerd.

 • De verjaardag van onze meesters en juffen vieren we op de meesterjuffendag. We vieren deze dag meestal tegelijk met het carnavalsfeest.

 • Ter afsluiting van hun basisschooltijd voeren de leerlingen eind groep 8 tijdens de afscheidsmiddag een musical op voor ouders en leerkrachten. Deze bijzondere gebeurtenis vindt plaats in de laatste twee schoolweken. Iedere groep 8 heeft een eigen afscheidsmiddag. Daarnaast vindt er op de laatste woensdag van het schooljaar een gezamenlijke afsluiting plaats die door de ouders georganiseerd wordt.

   

 • Een aantal keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief op de website met informatie voor de komende weken die voor u en uw kind relevant is. Daarnaast wordt u via Digi­duif geïnformeerd over tal van zaken aangaande uw kind, groeps- en schoolactiviteiten.

 • Met de ouderbijdrage worden allerlei zaken bekostigd, waarvoor de overheid geen vergoeding geeft, maar die toch in hoge mate sfeer- en kwaliteitsverhogend zijn voor de kinderen op school. Daarbij kunt u denken aan Sinter­klaas, Kerst- en Paasfeest, carnaval, projecten, excursies, extra materiaal voor de bieb.

 • Het pestprotocol is een protocol voor leerkrachten, kinderen en ouders die te maken hebben met pestproblematiek op school. Kijk hier voor het volledige protocol.

 • Elk jaar kiezen we een gezamenlijk thema waaraan we in alle groepen enkele weken werken. De kinderen verdiepen zich op allerlei manieren in het onderwerp tijdens de gewone lessen en doen allerlei extra activiteiten, passend bij het thema. De projectperiode sluiten we af met een kijkmoment.

 • De afdeling jeugd van de ggd flevoland komt regelmatig op school voor preventieve gezondheidsonderzoeken van uw kind(eren). Volgens een vast programma ontvangen alle kinderen uit groep 2 en 7 van het basisonderwijs een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek (pgo). Het onderzoek wordt verricht door de jeugdver­pleegkundige.

 • De schoolgids wordt jaarlijks aangepast en vernieuwd.

   

 • De kinderen van groep 8 gaan op schoolkamp. Drie dagen trekken ze als groep intensief met elkaar op en hebben veel plezier. We zien die dagen als teamvorming voor hun laatste jaar hier op De Omnibus. Een bosspel in de late avond hoort daar natuurlijk bij. Er wordt een aparte bijdrage gevraagd voor het kamp. Jaarlijks wordt de hoogte van dit bedrag vastgesteld door de MR. Betaling is een voorwaarde voor deelname aan het kamp.

 • Eénmaal per jaar gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. De kosten hiervoor per kind worden jaarlijks tegelijk met de ouderbijdragen geïnd. Wanneer er door ouders geen bijdrage voor de schoolreis wordt voldaan, dan kan de betreffende leerling niet deelnemen aan de schoolreis. Hij of zij wordt die dag dan op school verwacht voor een alternatief lesprogramma.

 • De groepen 1 t/m 8 gaan alle dagen van 08.30 – 14:30 uur   naar school. Behalve woensdag dan is het van 08.30 – 12.00 uur.

 • Ieder jaar organiseren we een sport/speldag voor alle kinderen. Ouderhulp is ook hierbij onmisbaar. Traditiegetrouw kunnen we bij de sportdag gelukkig op hulp van veel ouders rekenen.

 • Klik hier voor het complete overzicht.

 • Voor gym en handvaardigheid zijn er vakleerkrachten aangesteld.

 • Natuurlijk wordt de verjaardag van uw kind op school feestelijk gevierd. De jarige mag trakteren in de klas en langs de klassen van de eigen bouw/verdieping gaan om bij de andere leerkrachten een sticker te halen. Wij willen graag dat uw kind een gezonde traktatie meeneemt trakteert. Zoetigheid wordt wel uitgedeeld maar kan worden meegegeven naar huis.

 • Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Palmpasen en Pasen. Allemaal vieringen met hun eigen betekenis en sfeer, die we met alle kinderen samen vieren. De kerstviering en de paasviering zien we niet alleen als een schoolviering. We proberen jaarlijks een vorm te vinden om ook de ouders bij één van de feesten te betrekken.