Skip to content

Ouders binnen de Omnibus

Vanuit de Daltonprincipes ziet De Omnibus samenwerken met ouders als belangrijk onderdeel van het onderwijs. De Omnibus werkt daarom planmatig aan het optimaliseren van de ouderbetrokkenheid.

 

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid (ouders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind) blijkt een positieve invloed te heb­ben op het schoolsucces van een kind. Vanuit onze Daltonvisie zien wij ouders als leden van de leefgemeenschap die gezamenlijk met leerlingen en leerkrachten het onderwijs inhoud en vorm geven. De ouders zijn de deskundige van het kind die gezamenlijk met de leerkrachten als professional hetzelfde doel nastreven: het welbevinden en een optimale ontwikkeling van het kind. 

 

Ouderparticipatie

Naast ouderbetrokkenheid hecht De Omnibus ook veel belang bij ouderparticipatie. Bij ouderparticipatie kunt u denken aan onder meer: lid activiteitencommissie, verkeers-ouder, helpen bij onderwijsactiviteiten zoals spelletjes bij de kleuters en lezen in groep 3, vervoer en begeleiding bij cultuuruitjes, helpen bij incidentele klussen op school, etc.

 

Medezeggenschapsraad

Als u wilt meepraten en meebeslissen over de school kunt u deelnemen aan de medezeggenschapsraad. U heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.  De medezeggenschapsraad (MR) op De Omnibus is een verplicht inspraakorgaan dat voor de helft uit een oudergeleding en voor de helft uit een personeelsgeleding bestaat. Het bestuur moet zijn voorstellen aan de MR voor advies of instemming voor leggen. De MR toetst die voorstellen maar kan ook zelf voorstellen aan het bestuur doen en bepaalt zo mede het beleid van de school.

 

De MR overlegt met de directie over schoolzaken zoals o.a.:

  • Vaststelling of wijziging van de schoolgids en schoolplan,
  • Veranderingen in het onderwijs,
  • Financiën,
  • Zaken vanuit de ouders of vanuit het team.

 

MR 2023 / 2024

De MR bestaat uit de volgende personen: 

 

Oudergeleding

  • Namen volgen nog

 

Personeelsgeleding

  • Juf Esther d. B.
  • Juf Sabine
  • Juf Anita