Skip to content

Verlofaanvraag

Vrij buiten de schoolvakanties

Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de schoolvakanties gelden speciale regels. U krijgt vrijwel nooit toestemming voor verlof voor korte vakanties tussendoor of voor een bezoek aan het land van herkomst.


Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:

 • seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
 • met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
 • als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent.

 

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet.
De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.

 

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt

Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen:

 • Als ondernemer moet u kunnen aantonen dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat.
 • Als werknemer kunt u een verklaring van uw werkgever overleggen. Bijvoorbeeld als u seizoenswerk doet.

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof dat niet is bestemd voor vakantie kan worden aangevraagd wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’. Voorbeelden van zulke omstandigheden zijn:

 • het moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan
 • verhuizing
 • huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad
 • bij overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad.
 • bij een 12,5- , 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad
 • calamiteiten

 

Het verlof kan hooguit tien dagen worden verleend. Als u voor meer dan tien schooldagen extra verlof wilt aanvragen, moet u het verzoek bij de leerplichtambtenaar van de gemeente indienen. Die zal het verzoek alleen goedkeuren als er zeer speciale omstandigheden zijn.

 

Oneens met afwijzing aanvraag verlof

Als u het niet eens bent met de beslissing van de directeur over het niet toekennen van verlof, kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. Dat bezwaar moet schriftelijk en binnen zes weken worden ingediend bij de directeur. Blijft de directeur bij zijn standpunt, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Voor Almere is dat in Zwolle.